BLOG TƯ VẤN

Tiêu chuẩn phòng sạch GMP

GMP = Good Manufacturing Practices, là một bộ tiêu chuẩn sản xuất bao gồm con người, nhà xưởng, thiết bị, quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm, v.v...nhằm đảm bảo "độ sạch" của môi trường sản xuất trong quá trình tạo ra sản phẩm.